flash-stopklatka
 
 
logo
DotPay

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez DIM – Nauka i Multimedia. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Milskiego 1.
Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień
- jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez DIM – Nauka i Multimedia.
Prawa dostępu do danych:
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.audiokursy.pl. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
• Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
• Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
• rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Valid XHTML 1.0 Strict


Copyright © 2005-2006 DIM - Nauka i Multimedia.
Opracowanie© 2005-2006 Softrise